Philippe Grisar

Philippe Grisar

Blog

... omdat iedereen anders is ...

terugbetaling van de psycholoog???

weetjesPosted by Philippe 25 Feb, 2019 21:44:30

DE psycholoog wordt NIET terugbetaald, mevrouw de minister.

Laten we duidelijk zijn. Enkel een eerstelijnspsycholoog verbonden aan een zorgnetwerk komt in aanmerking voor die terugbetaalde sessies maar onder strikte voorwaarden:

1. Enkel op voorschrift van de arts

2. je moet volwassen zijn en liefst nog aan het werk (geen kinderen)

3. met een ‘matige psychische aandoening’

4. en het moet snel gaan.

Wat men met matige psychische aandoeningen bedoelt, blijft eerder vaag. “Een ‘matige’ depressie, alcoholverslaving of angststoornis” komen alvast in aanmerking. Ten minste dat lezen we in een artikel van De Standaard 25 februari (De Block: ‘Terugbetaling bezoek psycholoog niet meer aanpassen’, van Jonas Mayeur). Een alcoholverslaving kan dus matig zijn en een echte depressie wordt niet behandeld. Ik vrees dat matig betekent dat je nog aan het werk kan en dit liefst zo snel mogelijk.

Via de pers laat de minister weten dat de psychologen niet in dat systeem wensen te stappen. Ze wijst met een vermanende vinger naar die schurken die het voorziene ereloon te karig vinden. Ze aarzelt niet om ons af te schilderen als een bende (geld-)wolven die de mensen, haar kiezers, in de steek laten.

Ze draait moedwillig alles om en steekt het fiasco van haar onhandig en krap gebudgetteerd initiatief op de psycholoog die het metier teloor ziet gaan.

De minister wenst helemaal niet veel geld uit te geven aan psychologische hulp; met pillen heeft ze minder problemen. En passant parkeert ze de psychologie als paramedisch beroep (cf. kinesist).

Dat ze eerder respectloos omgaat met de psychologen verbaast ons niet. Het vakmanschap gaat verloren aan die snelle-hap-psychologie waar het kleine budget naar toe gaat.

En dat wat de meeste ergernis wekt, is dat ze helemaal niet is begaan met al diegene die werkelijk gebaat zijn met een terugbetaalde psycholoog!

Dus reageerde ik op facebook (post 25 februari):

Waarom psychologen niet wensen in te tekenen op het voorstel van de eerstelijnspsycholoog van de minister. @DeBlock @terugbetalingpsycholoog @psycholoog

Men laat uitschijnen dat de psychologen niet wensen in te tekenen omdat de verloning te laag is. Maar dat is een bijkomstige reden. De weigering vertrekt van de pertinente keuze voor de mens die werkelijk psychologische zorg nodig heeft.

Het systeem dat de minister voorstelt, is niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Daarenboven installeert de minister meerdere drempels t.a.v. echte psychische hulp.

1. De minister geeft aan de arts de expertise om door te verwijzen (d.i. het inschatten van de PSYCHOLOGISCHE problematiek) dat is nu net wat een eerstelijns psycholoog toch zelf zou moeten doen na 5 jaren studie en nog eens min. 5 jaar ervaring. Opmerking: De arts wordt “poortwachter’ van het systeem en dient zich aan quota te houden. Ee zal weinig ruimte zijn voor een brede welwillende interpretatie (elektronische dossiers houden alles bij).

2. 4 sessies en dan een adviserende psy die het patiëntendossier kritisch bekijkt en eventueel nog 4 sessies toestaat. Dat is dan de derde die gluurt in je intimiteit.

3. Alle mensen die echt hulp nodig hebben en vaak de therapie niet meer kunnen betalen, krijgen geen hulp! De vervangingsinkomens werden degressief (worden kleiner en soms onleefbaar naargelang de duur van ziekteverlof - maar de hulp kan je dan al lang niet meer betalen). Hulp voor kwetsbaren en chronische problematieken is er al helemaal niet. Niet de psychologen maar de ministers laten de zwaksten in de steek.

4. Enkel het snelle fiksen en je (terug) aan het werk krijgen, heeft in dit systeem zijn plaats. De eerder gênant lage verloning voor de eerstelijns psycholoog staat in schril contrast t.a.v. de loopbaancoach die bijna drie keer zo veel verdient en dit na 7 dagen opleiding.

De weigering van de psychologen om in dit zorgnet-systeem te stappen is dan ook een keuze voor de lijdende medemens en niet voor de eigen portemonnee zoals zo vaak wordt voorgesteld.

Omdat een en ander reeds leefde bij een rist bezorgde psychologen, geraakten enkele reacties tot bij De Standaard (met dank aan collega Wouter Mareels). Na een kleine twaalf minuten telefoneren en met de belofte van de journalist vooral bovenstaande informatie te gebruiken, legde ik de telefoon neer.

Enkele uren later verscheen dat artikel geschreven door ‘pvm’ die erin slaagt me onvolledig en zelfs verkeerd te citeren (dat kunt u nu zelf nalezen). Zucht!

(Het is eens een andere stem dan die beroepsvereniging op twee stoelen zit: die van de federale raad voor de geestelijke gezondheidsberoepen die vol professoren zit en die van de psychologen die het elke dag moeten waar maken.)

Uw psycholoog tekende alvast niet in. Zij of hij is begaan met wie u werkelijk bent.

Ik vrees dat we het tij niet kunnen keren. Misschien geeft een andere minister de eerstelijnspsycholoog wat opslag, maar kinderen, jongeren, kwetsbaren, mensen die niet gebaat zijn met een quick fix, blijven zich “blauw betalen” - zoals het eerste artikel fijntjes stelde. Maar dat ligt niet aan de psycholoog. Het is de minister die deze lijn uitzette en het welzijnsdenken dat uw leven en geluk door een strikte kosten-baten-bril beziet: wat brengt uw geluk ons op?

We moeten uit alles wat er waait besluiten:

DE psycholoog wordt niet terugbetaald, en de minister is dat ook niet van plan.

Philippeon the effects of the talking cure

weetjesPosted by Philippe 03 Jul, 2018 22:04:12

In the latest edition Jun 21, 2018, of Psychoanalytic Psychology (APA) published a remarkable article by Dries Dulsster et. al. (University Ghent);

Lacanian talking therapy considered closely: A qualitative study."

The researchers found that not therapeutic techniques nor the focus on the initial symptoms (that brought the patients to analysis) proved to be important to what the patients themselves reported as a significant and beneficial change in their life.

“Allowing patients speech to unfold” and the “attentive listening” of the analyst seemed the motor of the process of “a surprising reframing”.

“Because of this, they [the patients] also began to consider their speech and this helped them to see themselves in a new light. It helped them to reflect on what they really wanted.” (abstract, my underscore)

The “therapy ‘adapts’ itself to the patient” and not the other way around.

This seems an important advice towards the idea of what psychotherapy may (or should) offer. Patients did get over the crisis and most symptoms faded or were relinquished yet the result of the analysis goes beyond the initial demand for curation.

Further research is necessary yet these primary results already corroborate the efficacy of the practice of psychoanalysis (and probably most speech-oriented psychotherapy).

http://psycnet.apa.org/search/display?id=14d7be67-e64b-4a69-86ce-c65430725f69&recordId=1&tab=PA&page=1&display=25&sort=PublicationYearMSSort%20desc,AuthorSort%20asc&sr=1Evidence en argumenten voor het voorstel van De Block?

weetjesPosted by Philippe 11 Jun, 2018 22:20:05

Where is the "Evidence" for "Evidence-Based" Therapy?

... en goedkope psycholoog van de minister van Volksgezondheid De Block?

Een wetenschappelijk artikel met deze titel van Jonathan Shedler fileert het 'bewijsmateriaal' dat korte protocollaire interventies zou moeten promoten t.o.z. van de langdurige psychotherapeutische behandelingen. (Mad in America bespreekt het artikel)

In het licht van de korte kuur die De Block vooropstelt, doet dit toch de wenkbrauwen fronsen. De toegang tot de echte hulp wordt verder onmogelijk gemaakt.

Ongewild wijzen professoren Nady Van Broeck & Ronny Bruffaerts in een opiniestuk in De Standaard van 11 juni ll. ons op dit euvel:

"De psycholoog focust zich niet op een diagnose, hij mobiliseert krachten en sterktes van een persoon, zoekt naar andere oplossingen voor moeilijke situaties en bekijkt samen met de patiënt of kortdurende zorg wel gepast is en volstaat. Als blijkt dat er nood is aan intensievere en langduriger psychologische hulp en/of andere zorgverleners, dan kunnen patiënt, psycholoog en verwijzer daar samen naar op zoek gaan."

Eigenlijk zeggen ze dat de psycholoog (nadat u reeds uw huisarts consulteerde) niets meer doet dan de veel beter (terug-)betaalde loopbaanbegeleider die ook naar je krachten en valkuilen zoekt. Meer nog, de eerstelijnspsycholoog kijkt samen met de hulpvrager een kortdurende zorg wel datgene is wat die nodig heeft... Daar zou hij of zij toch net mee begonnen moeten zijn? Maar naar wie of wat stuur je dan door?

Dat die kortdurende zorg nauwelijks helpt of niet aansluit met wat de zorgzoeker wenst, lijkt van geen tel. De eerstelijnspsycholoog blijkt dus gewoon een nieuwe hindernis t.a.v. echte hulp - waarvoor vooralsnog niets is over beslist.

Het verschil tussen "lichte" en matige" psychologische stoornissen waarover de professoren schrijven, lezen we niet in "Common Mental Health Disorder" zoals ons psychologen werd gemaild op 7 juni door het VVKP. Ondanks de belofte die te lezen staat op de Open-VLD website, zullen mensen met een echte depressie en alcoholproblematiek nog steeds geen toegang vinden tot die goedkope psycholoog. Gelukkig voor hen, blijkt het iemand die zal zeggen... wat u reeds wist: je zal het allemaal zelf moeten betalen.

De professoren hebben dus wel gelijk als ze beginnen met de claim dat "kortdurende behandelingen door een eerstelijnspsycholoog niet zomaar uit de lucht [zijn] gegrepen of een gratuite ondergraving van de fundamenten van ons beroep. De maatregel sluit helemaal aan bij de internationale aanbevelingen [door wie??] omtrent een getrapt en gelaagd aanbod aan geestelijke gezondheidszorg."

Dat is het dus, het is allemaal al beslist.


psychologen terugbetaald???

weetjesPosted by Philippe 24 May, 2018 15:15:27

Het bezoek aan de psycholoog wordt terugbetaald… ???

Met veel omhaal kondigt minister De Block de terugbetaling van een psychologische raadpleging aan. Ze vergeet er wel bij te vermelden dat u niet te veel hulp mag nodig hebben. Populaire stoornissen maar vooral “matige” (sic. website De Block) “psychische aandoeningen zoals angststoornissen, depressie of alcoholverslaving sneller een behandeling krijgen”, dixit de website van de Open VLD. Wat? Alcoholverslaving is een matige aandoening? En meteen zit in het woord de parallel met het medische model; ‘aandoening’ lijkt wel een kwalijke ontsteking of een pijnlijke lumbago waarvoor de arts u welwillend een paramedicus voorschrijft.

In vier (en met toestemming van een adviserende psy mag het acht) beurten, voorspellen de minister en haar paladijnen van de psychologie uw geluk. Ik sta al jaren in het vak (master psychologie, psychotherapeut met o.m. een universitair postgraduaat, vele bijscholingen, congressen, boeken en artikels gelezen en soms geschreven, onderzoeksgroepen, inter- en supervisies, discussies en sinds 1990 praktijkervaring) en stel verbaasd vast dat psychologen je voor een appel en een ei en met de snelheid van een reclameclip weer op de rails van het geluk kunnen zetten. Van je alcoholverslaving af in 8x45 minuten, je depressie opgelost in dezelfde tijd? Het elixir heruitgevonden? Ok, sommige angststoornissen verdwijnen snel maar hoe vaak duiken er enkele maanden later nieuwe symptomen op? In het kansenbeleid raken je kansen al snel uitgeput maar het is wel door de feiten bewezen (Evidence Based) dat uw symptoom verdween.

Toegegeven deze quick-fixes werken vaak. Alles werkt altijd voor even, als je er maar in gelooft (wat de antropoloog Lévy-Strauss reeds in 1949 aantoonde). Helaas voor-lange-tijd vraagt vaak ander werk.

De minister belooft ook een snelle en makkelijk toegang als je maar een voorschrift hebt. Het lijkt alsof de arts de expertise in huis heeft wie een psycholoog kan gebruiken. Hoe vaak draait men u niet eerst door de mangel van het medisch onderzoek voor men besluit dat uw kwaal waarschijnlijk psychologisch is. Wat niet wegneemt dat de nu reeds overbevraagde huisarts vaak heel goed aanvoelt wat er fout gaat en gaarne doorverwijst. Het systeem De Block werpt in weerwil van wat ze zelf beweert alvast een eerste hindernis op. De tweede hindernis is de idee van de snelle therapie tenslotte: op-is-op.

Wat moet er gebeuren met jarenlange somberheid, psychische kwetsbaarheid, autisme of een kind dat iedereen voor raadsels stelt? Jammer genoeg houdt de minister hier (vooralsnog?) geen rekening mee. Trouwens ze laat het na om de psychotherapie te erkennen. Waar is het dan werkelijk om te doen? Heel wat kwetsbare medemensen haken moeilijk aan in het arbeidscircuit. Een quick-fix helpt hen niet terug te brengen naar die arbeidsmarkt (progressief loonverlies wel?). Zodoende mogen ze de kosten voor ambulante hulp en opvolging – hoe zinvol ook – zelf dragen. Of het goedkoper blijkt dan hierin te investeren? Ach, een pilletje houdt ze wel zoet. Trouwens minister Van Overtveld stelde voor om de volgende besparing bij voorkeur in de sociale zekerheid te zoeken (De Zevende Dag, 6/5). Veel geblaat vanwege de minister maar weinig wol om een warme trui mee te breien. Voor-lange-tijd vraagt ander werk.

Minister De Block toeterde al jaren dat zij de charlatans uit de psychologische en psychotherapeutische zorg wenste te halen. En zie hoe zij de psychologen graag wil knechten aan een medische èn economische fabel. Wie zich laat dresseren mag dansen als een beer op de muziek van protocol. De complexiteit van het mens-zijn werd handig gereduceerd tot eenvoudig handelswaar. En zie, de charlatan wordt gelegitimeerd als deze maar het voorgeschreven product hanteert. Dr. Doxey’s elixir (Lucky Luke, nr. 7, 1955) werkt ook voor de korte termijn waarop men het Evidence Based handelen meet: droevig, drinken, blij, geluk(t). En uw geluk, vraagt u zich af? Wel, dat is volgens de reclame overal te koop… Als je er maar in gelooft. En een pilletje slikken maakt het allemaal wat draaglijker. Voor-lange-tijd slikken of kies je voor het andere werk?

Het voorstel van de Block zal weinig zoden aan de dijk zetten. De grote stroom van psychische moeilijkheden die zowat een derde van de Vlamingen treft (geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers) spoelt de schaarse middelen weg. Met oplapwerk bereikt men nooit een houdbaar resultaat.

Ik stel voor dat ik gewoon mijn werk blijf doen. Dat ik me verder leen tot het complexe werk dat psychotherapie (of psychoanalyse) heet. Een werk waar iedereen met een vraag naar hulp welkom is. Soms fikst het werk een probleem vrij snel, soms ook niet. Een mens is een mens. Ik stel voor dat ik me blijf bijscholen, verder lees en me steeds blijf bekwamen voorbij het protocol voorbij de wetenschap die psychologie beweert te zijn. Ik stel voor dat ik mijn medemens blijf bijstaan, hoe moeilijk diens situatie ook is. Ik stel voor dat mijn collega’s hetzelfde doen.

De quick-fix van de minister met als slogan Gewoon Doen, fikst enkel de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt, de rest is opsmuk of een politiek plan.

Post Scriptum:

Appel en een ei: Hoe gaat het in het werk? U betaalt 11€, en de psycholoog mag er 45€ ontvangen. Trek van die 45€ de onkosten (een ruimte, het onderhoud ervan, een boek en bijscholing, een postgraduaat, een congres, een studiedag, schrijfgerief en zakdoekjes…) af, ook de sociale bijdragen zitten in dat bedrag en een beetje vakantieverlet en ziekteverlof moet je er ook bij rekenen, administratief werk, vele telefoontjes en e-mails en het overleg met de rest van het multidisciplinaire veld waarin de psycholoog dient te werken. Dan heb je, een bruto-belastbaar-inkomen vergelijkbaar met een appel en een ei en dat is veel minder dan 1€ per gewerkte minuut. Vergelijk dit met een job-coach (loopbaanbegeleider) die na één (inderdaad ongeveer 1) week opleiding je in vier uur een arbeidshemel belooft. Vier uur lang en dit voor de luttele prijs van 550€ waarvoor u slecht 80€ hoeft op te hoesten. Er wordt van hen geen universitair diploma gevraagd, ook geen postgraduaat, geen voorschrift, geen bijscholingen etc. Welke prioriteit legt deze regering? U raadt het al?De erkenning van de psychotherapie

weetjesPosted by Philippe 19 Jun, 2016 11:15:02

Weldra (24 juni) zal het wetsvoorstel van minister De Block over de psychotherapie gestemd worden. Jammer genoeg werd het ruime overleg van haar voorgangers met de hele sector beperkt tot één sterke lobby die de geestelijke gezondheidszorg op medische leest wil schoeien. Meetbaarheid – alsof een mens in cijfers te vatten is, zal de leidraad zijn. D.w.z. dat therapieën zullen enkel mogen leiden tot snelle symptoomverlichting en, ergo, inschakeling in het arbeidscircuit.

De Evidence Based Medicine zal de leidraad zijn. Dat klinkt goed. Dus een “psychologisch middel” dat werkt voor de meesten, wordt het enige toe te passen middel voor die specifieke diagnose. Omdat het gemeten werd en ‘werkt’, is het wetenschappelijk. Bij deze word de mens gereduceerd tot zijn symptoom, net zoals in de geneeskunde.

De redenering dat met EBM de psychotherapie wetenschappelijk ‘bewezen’ is, maakt van bijvoorbeeld ‘mindfulness’ een wetenschappelijk middel aangewezen bij langdurige depressie. Mindfulness is voor velen heilzaam en betekent voor velen heil (vnl. op korte termijn, de termijn van het meten) maar daarom is het nog niet wetenschappelijk op zich.

Trouwens wat is wetenschappelijk in de menswetenschappen?

Als het dan toch EBM bewezen moet zijn, wel, langdurige psychodynamische psychotherapieën blijken veel werkzamer als men de tijd van het onderzoek verlengt tot minstens één jaar of (veel) langer. Dus de effectiviteit van deze psychodynamische therapieën strekt verder dan enkel de periode kort na (in het geval van het wetsvoorstel, een korte) reeks sessies. Meer nog, de geduldig lijdende mens (d.i. in se de betekenis van ‘patiënt’) en de psychotherapeut zijn vrij om de behandeling (en de therapeut) te kiezen. Dat zal in het wetsvoorstel anders zijn.

Het onderstaande artikel verwijst naar wetenschappelijk onderzoek dat klaar en duidelijk staaft dat langdurige psychodynamische psychotherapieën veel werkzamer zijn (en dus goedkopen, excellentie) dan de voorgestelde ‘psychologische middelen’.psychoanalysis.org.uk/resources/evidence-base-of-psychoanalytic-psychotherapy

Muziek

weetjesPosted by Philippe 13 Jun, 2015 08:47:04
Muziekliefhebbers kunnen recensies (hedendaags klassiek werk) van me vinden op: http://www.klassiek-centraal.be/?q=search/content/grisar

depressie en pillen...

weetjesPosted by Philippe 29 Aug, 2014 08:30:07

Antidepressiva vs. Placebo & ook psychotherapie (langer dan 7 tot 24 sessies)

CONCLUSION : The available empirical evidence indicates that paroxetine provides only a modest advantage over placebo in treatment of anxiety and depression. Treatment implications are discussed.

BESLUIT: Het verkrijgbare empirische bewijsmateriaal toont aan dat paroxetine (Seroxat®, veel gebruikt antidepressivum) slechts een bescheiden voordeel biedt t.a.v een placebo bij de behandeling van angst en depressie. De implicaties voor behandeling staan onder discussie.

Zo besluit een heel recent wetenschappelijk artikel dat de vergelijking maakte van de werkzaamheid van een antidepressivum en een placebo. Deze bevindingen bevestigen andere kritische studies(d.i. onafhankelijk van de farma-industrie).

In dat artikel dat op 27 Augustus 2014 werd gepubliceerd in PLOS/one is het hoofdstuk ‘discussie’ zeker het lezen waard.

In die ‘discussie’ deden ze zelfs de moeite om deze behandelingen te vergelijken met “bona fide” psychotherapie. Niet alleen verkoos 75% van de deelnemers psychotherapie boven een behandeling met (enkel) medicatie. Psychotherapie (die genoeg tijd neemt) blijkt een significant positief effect te hebben, ook op langere termijn en wordt zelfs profylactisch (voorkomt in dit geval herval).

Omwille van de matige meerwaarde van t.a.v. de vermindering van de symptomen van depressie en angst en de bijwerkingen dat een antidepressivum mee brengt, stelt men de behandeling met (louter) antidepressiva ter discussie. In elk geval lijkt het geduldige werk in een lange termijn psychotherapie niet alleen werkzamer maar voorkomt deze herval.

Het artikel kan u lezen op de website van PLOS/one:

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0106337#s4

The Efficacy of Paroxetine and Placebo in Treating Anxiety and Depression: A Meta-Analysis of Change on the Hamilton Rating Scales

Michael A. Sugarmanl, Amy M. Loree, Boris B. Baltes, Emily R. Grekin, Irving Kirsch

Published: August 27, 2014 DOI: 10.1371/journal.pone.0106337recenseren

weetjesPosted by Philippe 24 Jun, 2014 13:57:15
Sinds vorig jaar maak ik af en toe een recensie voor www.klassiekcentraal.be

Ik schrijf mijn recensies zo genuanceerd mogelijk en stoffeer ze vaak met wat achtergrond.
'Klassieke' muziek uit de twintigste eeuw en hedendaagse composities zijn vaak vrij onbekend. Vele vrezen voor de 'wanklanken' en de kakofonie alsof er vorige eeuw enkel werd geëxperimenteerd met geluid. Dissonanten (wanklanken volgens sommigen) zijn veelal functioneel en ook emotioneel. Net als in het leven geven ze kleur en perspectief.
Melodie, tonen, akkoorden en ritmes werden vrijer (soms strakker) gehanteerd dan pakweg voor het einde van de negentiende eeuw.
Dat is een uitdaging voor de uitvoerders. Soms moet een luisteraar de nieuwe klank-teksturen leren kennen zoals je ook nieuwe smaken kan leren appreciëren.

Hoe dan ook vertrekt een recensie altijd vanuit de unieke ervaring van de schrijver die een -in het beste geval - objectieve beluistering van het concert of cd beoogt.

Soms wordt je van je stoel geblazen door de pracht van een compositie en de treffende uitvoering ervan. Dan wordt een recensie lovend. Dat overkwam me onlangs nog bij de beluistering van de cd van SPECTRA. Een ensemble onder leiding van Filip Rathé dat vooral hedendaagse Belgische composities uitvoert.

Onlangs deelde Klassiek Centraal haar gegeerde Gouden Labels uit (22/6/2014). Spectra kreeg zeer terecht een Gouden Label voor hun cd die werd uitgebracht n.a.v. hun 20 jarig bestaan.

Hieronder vind je een kopij de laatste nieuwsbrief van SPECTRA:

SPECTRA: "muziek van de verwondering"

Onze cd '20 years; for the record' doet het goed!

Afgelopen zondag (22 juni) ontving SPECTRA een Gouden Label van Klassiek Centraal, samen met 9 andere laureaten.

> Bekijk hier de volledige lijstKlassiek Centraal bekroonde ons jubileumalbum, dat we samen met Klara, De Bijloke, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en platenlabel Fuga Libera konden realiseren. Eerder al kregen we van Klassiek Centraal een lovende recensie, waaruit we het onderwerp van deze mail hebben geplukt.

> Recensie door Philippe GrisarDe cd is nog steeds te bestellen via onze website, maar sinds kort ook bij Outhere Music online aan te kopen via deze link.Next »